Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
Wincenty Witos

 

„Są też i pewne dogmaty,
od których odstępować nie wolno, pod groźbą utraty szacunku u ludzi.
Jest to honor, godność i odwaga cywilna
[…]
bez nich nie ma życia i przyszłości"

Wincenty Witos

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

Myśl Ludowa – informacje dla autorów

 

Redakcja przyjmuje do publikacji w „Myśli Ludowej” artykuły, edycje źródłowe, biografie, wywiady, recenzje publikacji – będące wynikiem badań nad współczesną myślą ruchu ludowego, partii chłopskich i ludowych oraz rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Europie.

Przyjmujemy także materiały z zakresu poszukiwań rozwiązań ustrojowych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać: w przypadku artykułów – 1 arkusza wydawniczego – ok. 40 000 znaków ze spacjami; w przypadku recenzji – 1/3 arkusza wydawniczego – ok. 15 000 znaków.

Teksty prosimy nadsyłać w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej. Wersje elektroniczne można również nadsyłać – w tytule pisząc „materiał do Myśli Ludowej” – bezpośrednio do redaktora naczelnego, pod adres: a.indraszczyk@mhprl.pl.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub do sekretarza redakcji, pod adresem: koziello@poczta.onet.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjmujemy i publikujemy teksty w języku polskim oraz angielskim.

Nadesłany tekst winien być sformatowany według następujących kryteriów:

  • tekst główny – czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wersu;
  • przypisy – czcionka Times New Roman 10, interlinia pojedyncza,
  • format pliku – programiu Word lub innego edytora tekstu.

Przypisy winny być umieszczane na dole strony, numeracja ciągłą dla całego artykułu. Przypis i opis bibliograficzny powinien zostać sporządzony w oparciu o wzory podane w literaturze metodologicznej: B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych lub A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, według poniższych przykładów:

– z archiwaliów:

Archiwum Państwowe w Płocku, Akta Starostwo Powiatowe Płockie w latach 1918-1939, sygn. 64, Wykaz stowarzyszeń i związków działających na terenie powiatu płockiego.

– z książki autorskiej:

A. Indraszczyk, Adam Bień (1899-1998). Działalność społeczna i polityczna, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2005, s. 122.

– z artykułu w pracy zbiorowej:

A. Chmielarz, Walka o Śląsk Cieszyński w 1918 i 1919 roku [w:] Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918-2005, pod red. Janusza Gmitruka i Andrzeja Stawarza, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2006, s. 23.

– z artykułu w periodyku:

W. Wolin, Wyspy pamięci, „Rocznik Morski” nr 22, 2001, s. 34.

– z artykułu w prasie:

P. Zbożownik, Złote kłosy, „Polne łany” nr 14, 12 III 2012, s. 3.

 

Do tekstu należy dołączyć wykaz słów kluczowych, abstrakt – do 2500 znaków bez spacji w języku polskim i angielskim, dla tekstów w języku angielskim wykaz słów i abstrakt tylko w języku angielskim.

Do tekstu należy załączyć następujące informacje o autorze: imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, miejsce pracy (dla doktorantów niepracujących na uczelniach lub w instytucjach naukowych – prosimy o podanie, gdzie się jest doktorantem – na jakim wydziale, jakiej uczelni), krótką informację o pracy naukowej lub zainteresowaniach badawczych. Dokładny adres, nr telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.

Po otrzymaniu tekstu redakcja wysyła go do recenzji. Po jej otrzymaniu Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku bądź o odrzuceniu go, o czym zawiadamia autora. Następnie tekst skierowany zostaje do procesu wydawniczego.

Redakcja nie odsyła niezamówionych tekstów.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich.

 

Designed by: &