Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

Oddział terenowy w Siedlcach

O oddziale

 

Historia LTN-K Oddział w Siedlcach

 

LTN-K Oddział w Siedlcach jest jednym z dziewięciu oddziałów regionalnych Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego utworzonego z inicjatywy śp. prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik, który z gronem współpracowników z różnych ośrodków w kraju, założył je w 1992 r. LTN-K skupia inteligencję związaną z ruchem ludowym. Towarzystwo to może się poszczycić wieloma osiągnięciami. Utworzono w Kielcach własną wyższą uczelnię Wszechnice Świętokrzyską, która w październiku 1994 r. zaczęła kształcić studentów, głównie ze wsi i małych miasteczek. Przy Zarządzie Głównym działają m.in.: Klub Twórców Ekorozwoju, Ludowy Ośrodek Badania Opinii. Z inicjatywy LTN-K doszło do organizacji czterech Kongresów Historyków Wsi i Ruchu Ludowego. I Kongres odbył się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w dniach 13 czerwca 1995 r. Pokłosiem wygłoszonych w jego trakcie referatów jest 5-tomowe wydawnictwo pt. Chłopi – Naród – Kultura. Na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie obradował w dniach 810 września 2000 r. II Kongres pod hasłem Dzieje i przyszłość ruchu ludowego. Jego pokłosie opublikowano w trzech tomach zatytułowanych wspólnie Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. III Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego, któremu przyświecało hasło Dzieje stronnictw i partii chłopskich w Europie zorganizowano w Pułtusku w dniach 46 września 2006 r. w WSH im. A. Gieysztora. Jego dorobek naukowy odzwierciedla dwutomowe wydawnictwo pt. Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie. W dniach 13 września 2010 r. odbył się w Warszawie w SGGW IV Kongres nt. Chłopi w służbie ojczyzny. W 115. rocznicę powstania politycznego ruchu ludowego w Polsce. Został zorganizowany z inicjatywy dr. Janusza Gmitruka, który objął funkcje Prezesa LTN-K po śmierci prof. dr. hab. J. R. Szaflika w 2008 r. Ten Kongres upamiętniono dwutomowym wydawnictwem o wspólnym tytule Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie.

LTN-K Oddział w Siedlcach został założony 11 maja 1994 r. W jego zebraniu założycielskim uczestniczyli m.in. członkowie Zarządu Głównego LTN-K w Warszawie prof. dr hab. Józef Ryszard Szaflik, prof. dr hab. Piotr Matusak, dr Arkadiusz Kołodziejczyk, dr Franciszek Gryciuk oraz pracownicy Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach mgr Krzysztof Karczewski, mgr Mirosława Bednarzak-Libera i studenci Dariusz Grzegorczuk, Michał Żuk, Andrzej Mędza, a także mgr Grzegorz Welik pracownik Archiwum Państwowego w Siedlcach. Zebranie założycielskie Oddziału odbyło się w Muzeum Okręgowym w Siedlcach.

W skład pierwszego Zarządu Oddziału w Siedlcach weszli: mgr K. Karczewski jako prezes, mgr G. Welik został wiceprezesem, sekretarzem mgr M. Bednarzak-Libera. Siedzibą Oddziału stał się Instytut Historii WSR-P.

Po rezygnacji mgr K. Karczewskiego z funkcji prezesa z powodu zmiany miejsca zamieszkania i pracy powołane zostały nowe władze w składzie: mgr Grzegorz Welik prezes, mgr M. Bednarzak-Libera sekretarz.

Duży wkład w rozwój Oddziału wniósł Zarząd w składzie: prof. dr hab. Władysław Ważniewski prezes, mgr Stanisław Zyśk wiceprezes, dr Mirosława Bednarzak-Libera sekretarz, dr Tadeusz Boruta skarbnik, mgr Sławomir Batok, mgr Dariusz Grzegorczuk, mgr Dariusz Młynarczyk, dr Grzegorz Welik i mgr Anna Wielgosz członkowie.

Po rezygnacji prof. dr. hab. W. Ważniewskiego z funkcji prezesa został wybrany 17 lutego 2012 r. Zarząd Oddziału w składzie: prezes dr Mirosława Bednarzak-Libera, wiceprezes dr Tadeusz Boruta, sekretarz mgr Dariusz Grzegorczuk, skarbnik mgr Dariusz Młynarczyk, członkowie: mgr Sławomir Kordaczuk, ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, prof. dr hab. Władysław Ważniewski, mgr Stanisław Zyśk.

LTN-K Oddział w Siedlcach liczy dwa kołach. Koło I skupia pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a koło II tworzy siedlecka inteligencja ludowa.

Członkiem LTN-K Oddział w Siedlcach może być „każdy, kto pragnie działać na rzecz realizacji celów i zadań Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego”, „każdy, kto legitymuje się dorobkiem naukowym, artystycznym, kulturotwórczym, bądź wykazuje szczególne zainteresowanie tą tematyką np. nauczyciele, twórcy i animatorzy kultury ludowej, inteligencja wiejska, bądź wywodzący się ze wsi i z nią związani”.

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach zajmuje się przede wszystkim organizowaniem środowiska kulturalnego i naukowego Podlasia w celu prowadzenia badań dotyczących szeroko rozumianych problemów historii i kultury wsi, ruchu ludowego na Podlasiu. Popieraniem twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej z kulturą ludową. Ponadto zabiega o umacnianie więzi środowisk naukowych, twórczych i inteligenckich ze społecznościami lokalnymi we wsiach i miastach regionu. Do tego celu wykorzystują następujące formy działalności: organizacja konferencji; edytorstwo książek; prelekcje, imprezy, prace badawcze.

 

Książki wydane przez LTN-K Oddział w Siedlcach

 

Działalność oświatowa ruchu ludowego, pr. zb. pod red. A. Kołodziejczyka, Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Zakład Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, Siedlce 1996, ss. 150.

Ruch ludowy wobec niepodległości Polski, pr. zb. pod red. A. Kołodziejczyka, Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Zakład Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, Siedlce 1996, ss. 174.

A. Kołodziejczyk, Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko – polskich i islamu w Polsce w XVII–XX wieku, Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Siedlce 1997, ss. 220.

A. Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Siedlce 1997, ss. 130.

Spór o ocenę historii Polski powojennej (1944–1989), pr. zb. pod red. W. Ważniewskiego, Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Siedlce 1998, ss. 191.

M. Jakubik, A. Kołodziejczyk, Żołnierska danina życia od roku 1657, Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Siedlce 1999, ss. 108.

W. Ważniewski, Stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego w Polsce 1956–1970, LTN-K Oddział w Siedlcach, Instytutem Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 1999, ss. 297.

Prasa podlaska w XIX–XX wieku. Szkice i materiały, pr. zb. pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodzieczyka, t. I, Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Siedlce 2000, ss. 208.

Stosunki polsko-ukraińskie w XVI–XX wieku, pod red. J. Wojtasika, Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Historii, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Siedlce 2000, ss. 174.

F. Duczek, Wspomnienie wiciarza, przygotował do druku i wstępem poprzedził P. Popiel, Zakład Historii Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Warszawa-Siedlce 2000, ss. 98.

Rok 1918 na Podlasiu, pr. zb. pod red A. Kołodziejczyka i K. Pinda, Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Historii, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Siedlce 2001, ss. 214.

M. Jakubik, A. Kołodziejczyk, Żołnierska danina życia od roku 1657, wyd. II pop. i posz., Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Urząd Miejski w Węgrowie, Siedlce 2002, ss. 196.

Kultura narodowa i Kościół katolicki w Tysiącleciu Państwa Polskiego, pr. zb. pod red. W. Ważniewskiego, Akademia Podlaska, Instytut Historii, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Siedlce 2003, ss. 284.

Prasa podlaska w XIX–XX wieku. Szkice i materiały, pr. zb. pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodzieczyka, t. II, Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Siedlce 2004, ss. 252.

K. T. Niedziółka, Dzieje Domanic 1548–2002, przedmowa i opr. nauk. A. Kołodziejczyk, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Siedlce 2005, ss. 224.

Wsparcie finansowe wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wschodniego Mazowsza. 20 lutego 2006. Siedlce. Pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Akademia Podlaska w Siedlcach, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, b.r. i m.w., ss. 44.

Prasa podlaska w XIX–XXI wieku. Szkice i materiały, pr. zb. pod red. R. Dmowskiego i A. Kołodzieczyka, t. III, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Historii, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach, Mazowiecko-Podlaskie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2010, ss. 269.

 

Konferencje i spotkania zorganizowane przez LTN-K Oddział w Siedlcach

 

25 marca 1995 r. konferencja naukowa nt. Ruch ludowy w województwie siedleckim w panoramie dziejów, organizatorzy: LTN-K Oddział w Siedlcach, Instytut Historii WSRP, konferencja odbyła się w IH WSRP.

26 kwietnia 1995 r. konferencja naukowa nt. Podlasiacy w Katyniu: LTN-K Oddział w Siedlcach, Instytut Historii WSRP, konferencja odbyła się w IH WSRP.

26 maja 1998 r. konferencja nt. Prasa podlaska w XIXXX wieku, organizatorzy: LTN-K Oddział w Siedlcach, Instytut Historii WSRP, konferencja odbyła się w IH WSRP.

18 listopada 1998 r. konferencja naukowa nt. Rok 1918 na Podlasiu, organizatorzy: LTN-K Oddział w Siedlcach, Instytut Historii WSRP, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, konferencja odbyła się w IH WSRP.

6 marca 2001 r. II Konferencja naukowa nt. Prasa podlaska XIXXX wieku pod patronatem starosty siedleckiego mgr inż. Adama Oklińskiego, organizatorzy: Oddział LTN-K w Siedlcach, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Siedlcach, konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.

16 grudniu 2002 r. konferencja naukowa nt. Kultura narodowa i Kościół Katolicki w Tysiącleciu Państwa Polskiego, organizatorzy: Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, LTN-K Oddział w Siedlcach, konferencja odbyła się w IH AP.

12 maja 2004 r. konferencja naukowa nt. Straże pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza dzieje i teraźniejszość, organizatorzy: LTN-K Oddział w Siedlcach, Ochotnicza Straż Pożarna i Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Komisja Historyczna Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Senator RP Krzysztof Borkowski, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, konferencja odbyła się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu.

15 kwietnia 2005 r. III konferencja naukowa z cyklu Prasa podlaska XIXXX wieku nt. Prasa szkolna i młodzieżowa południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza pod patronatem starosty mińskiego Czesława Mroczka, organizatorzy: Instytut Historii AP, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnońskich w Siennicy, LTN-K Oddział w Siedlcach, konferencja odbyła się w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnońskich w Siennicy.

20 lutego 2006 r. zorganizowało II Koło Oddziału Siedleckiego LTN-K konferencje naukową nt. Wsparcie finansowe wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich Wschodniego Mazowsza pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgela i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, organizatorzy: Akademia Podlaska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Wawrzyniec Borkowski, LTN-K Oddział w Siedlcach, konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.

20 kwietnia 2006 r. konferencja naukowa nt. Aleksander Serwacy Niedbalski (18951941) ludowiec, parlamentarzysta, strażak, dziennikarz, pedagog, organizatorzy: Instytut Historii AP, Oddział Garwoliński LTN-K, Muzeum Regionalne w Siedlcach, LTN-K Oddział w Siedlcach, konferencja odbyła się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, gdzie przygotowano specjalnie na ten dzień mini wystawę eksponatów pamiątek ze zbiorów Muzeum dotyczących życia i działalności A. Niedbalskiego.

29 kwietnia 2012 r. zorganizowano Spotkanie pokoleń ZMW z okazji 75. rocznicy Ogólnopolskiej Konferencji Ideowo-Programowej ZMW RP „Wici” w Chodowie (211 lipca 1937 r.), organizatorzy: LTN-K Oddział w Siedlcach, Wójt Gminy Siedlce Mirosław Bieniek, Dyrektor GOK w Siedlcach z/s w Chodowie Krzysztof Chromiński, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Związek Młodzieży Wiejskiej, spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodowie, w trakcie m.in. wygłoszono okolicznościowe referaty, miało miejsce otwarcie wystawy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego pt. „Młodzi idą” Polski ruch młodowiejski. Po spotkaniu odbył się na murawie boiska sportowego „Strzelec” w Chodowie, przy ul. Nowowiejskiej Festyn Sportowo-Rekreacyjny ,,Majówka nad Liwcem”, który uświetnił m.in. Sylwii Grzeszczak z zespołem & Liber i Tomasza Niecika z formacją taneczną.

2-3 października 2015 r. konferencja naukowa W 120. rocznicę powstania ruchu ludowego „Żywią i bronią”. Chłopi częścią narodu polskiego pod patronatem Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego, posła na Sejm RP, organizatorzy: LTN-K Oddział w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Zarządy Powiatowy i Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Siedlecki Klub Kolekcjonerów, konferencja odbyła się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

 

 

 

 

Designed by: &